Polityka prywatności

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie osoby fizycznej (zwanej dalej „Zainteresowanym”) o przetwarzaniu jej danych osobowych (zwanych dalej „Danymi Osobowymi”) zbierane przez administratora danych, G&G WMS LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres e-mail kontakt@g-and-g.pl, (dalej „Właściciel”), ​​za pośrednictwem aplikacji (zwanej dalej „Aplikacją).

Modyfikacje i aktualizacje będą obowiązywać niezwłocznie po ich wprowadzeniu opublikowane w Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian dokonanych w Polityce Prywatności, zainteresowana osoba ma obowiązek zaprzestania korzystania z Aplikacji i może żądać od Administratora usunięcia swoich Danych Osobowych.

 1. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

  Administrator Danych przetwarza następujące rodzaje Danych Osobowych podanych dobrowolnie od zainteresowanej strony:

  • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, zdjęcia, dane uwierzytelniające, wszelkie dalsze informacje przesłane przez zainteresowaną stronę , itp.

  • Dane podatkowe i płatnicze: kod podatkowy, numer VAT, dane karty kredytowej, dane konta bankowego itp.

  Właściciel dotyczy następujących typów Danych Osobowych zbieranych w sposób zautomatyzowany:

  • Dane Techniczne: Dane Osobowe wytwarzane przez używane urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, takie jak np. informacje o używanym urządzeniu, adresach IP, typie przeglądarki, typie dostawcy Internetu (ISP). Takie Dane Osobowe mogą pozostawiać ślady, zwłaszcza w połączeniu z unikalnymi identyfikatorami i innymi informacjami otrzymywane z serwerów, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili osób fizycznych

  • Dane nawigacyjne i użytkowe Aplikacji: takie jak np. odwiedzone strony, liczba kliknięć, wykonywane czynności, czas trwania sesji itp.

  Niepodanie przez zainteresowaną stronę Danych Osobowych, co do których istnieje obowiązek prawny lub umowny lub gdy stanowią one niezbędny wymóg zawarcia umowy z Administratorem Danych, uniemożliwi Administratorowi nawiązanie lub kontynuację relacji z zainteresowaną stroną.

  Zainteresowana osoba, która przekazuje Dane Osobowe osób trzecich Administratorowi Administratorem danych jest bezpośrednio i wyłącznie odpowiada za ich pochodzenie, gromadzenie, przetwarzanie, komunikację lub rozpowszechnianie.

 2. Pliki cookie i podobne technologie

  Aplikacja wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory WWW, identyfikatory unikalne i inne podobne technologie służące do gromadzenia Danych Osobowych Zainteresowanego na stronach, odwiedzanych linkach i innych czynnościach wykonywanych podczas korzystania przez Zainteresowanego z Aplikacji. Są one przechowywane przed przesłaniem przy kolejnej wizycie zainteresowanej strony. Możesz zapoznać się z Polityką plików cookies wypełnić pod adresem: informacje-o-plikach-cookie

 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania

  Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne:

  1. w celu wykonania umowę z zainteresowaną stroną, a dokładnie:

   1. wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku przedumownego lub umownego z zainteresowaną stroną

   2. rejestracja i uwierzytelnienie Zainteresowanej strony:aby umożliwić zainteresowanej stronie rejestrację w Aplikacji, dostęp i identyfikację również za pośrednictwem platform zewnętrznych

   3. wsparcie i kontakt z zainteresowaną stroną: w celu odpowiadania na prośby zainteresowanej strony

   4. zarządzanie płatnościami: w celu zarządzania płatnościami kartą kredytową, przelew bankowy lub innych instrumentów

  2. w drodze obowiązku prawnego, a dokładnie:

   1. wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń w szczególności w kwestiach podatkowych i podatkowych

  3. na podstawie uzasadnionego interesu Właściciela, w celach:

   1. marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej produktów właściciela i/lub usługi< >do bezpośredniej sprzedaży produktów lub usług Właściciel korzystający z poczty elektronicznej podanej przez zainteresowaną stronę w kontekście sprzedaży produktu lub usługi podobnej do sprzedawanej

   2. zarządzanie, optymalizacja i monitorowanie infrastruktury technicznej: identyfikowanie i rozwiązywanie problemów technicznych, doskonalenie wydajności Aplikacji, zarządzanie i porządkowanie informacji w systemie informatycznym (np. serwer, baza danych itp.)

   3. bezpieczeństwo i przeciwdziałanie oszustwom: aby zagwarantować bezpieczeństwo aktywów, infrastruktury i sieci Właściciela

   4. statystyki z danymi anonimowymi: w celu przeprowadzania analiz statystycznych na danych zbiorczych i anonimowych w celu analizy zachowania zainteresowanej strony, w celu ulepszenia produktów i/lub usług świadczonych przez Administratora danych oraz lepszego zaspokojenia oczekiwań zainteresowanej strony

  4. na podstawie zgody zainteresowanej strony, w przypadku:

   1. retargetingu i remarketingu: dotrzeć ze spersonalizowaną reklamą do zainteresowanego który już odwiedził lub wykazał zainteresowanie produktami i/lub usługami oferowanymi przez Aplikację, korzystając ze swoich Danych Osobowych. Zainteresowany może zrezygnować poprzez wizytę strona Network Advertising Initiative

   2. cele marketingowe produktu i/lub usług Właściciela: do wysyłania informacji lub materiałów handlowych i/lub promocyjnych, do prowadzenia działań w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów i/lub usług Właściciela lub do przeprowadzania badań rynku metodami zautomatyzowanymi i tradycyjnymi

  Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Aplikacja umożliwia interakcję z platformami zewnętrznymi lub sieciami społecznościowymi, których przetwarzanie Danych Osobowych regulują odpowiednie polityki prywatności, z którymi można się zapoznać. Interakcje i informacje uzyskiwane przez tę Aplikację w każdym przypadku podlegają ustawieniom prywatności, którą zainteresowana strona wybrała na takich platformach lub portalach społecznościowych. Informacje te – w przypadku braku wyraźnej zgody na przetwarzanie w dalszych celach – wykorzystywane są wyłącznie w celu wyrażenia zgody korzystanie z Aplikacji oraz dostarczanie żądanych informacji i usług.

  Dane osobowe zainteresowanej strony mogą być również wykorzystywane przez Administratora danych w celu ochrony przed sądami kompetentni.

 4. Sposoby przetwarzania i odbiorcy Danych powierzonych im zadań.

  Dane osobowe nie będą w żaden sposób ujawniane bezkrytycznie.

 5. Miejsce

  W razie potrzeby Dane Osobowe mogą być przekazywane osobom fizycznym zlokalizowane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ilekroć Dane Osobowe zostaną przekazane poza EOG, Administrator danych podejmie wszelkie środki umowa umowna odpowiednia i konieczna do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych, w tym m.in. umowy oparte na standardowych klauzulach umownych dotyczących przenoszenia danych poza EOG, zatwierdzony przez Komisję Europejską. W celu uzyskania informacji na temat konkretnych przyjętych gwarancji zainteresowana osoba może skontaktować się z Administratorem Danych pod następującym adresem e-mail kontakt@g-and-g.pl .

 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w szczególności:

  • w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a Zainteresowanym, będą one przechowywane przez cały czas trwania stosunku umownego, a po jego rozwiązaniu przez zwykły okres przedawnienia wynoszący 10 lat. W przypadku postępowania sądowego, przez cały okres jego trwania, do wyczerpania terminów do wniesienia odwołania

  • w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu

  • dla wywiązania się z obowiązku prawnego, na mocy postanowienia organu oraz dla ochrony przed sądem, będą przechowywane z zachowaniem ustalonych terminów od wspomnianych obowiązków, regulaminów, a w każdym razie do upływu terminu przedawnienia przewidzianego w obowiązujących przepisach

  • w celach opartych na zgodzie zainteresowanej strony, będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

  Po upływie okresu przechowywania wszystkie Dane Osobowe zostaną usunięte lub zapisane w formie uniemożliwiającej identyfikacja zainteresowanej strony.

 7. Prawa zainteresowanej strony

  Zainteresowane strony mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych . W szczególności osobie zainteresowanej przysługuje prawo do:

  • otrzymania informacji o przetwarzaniu jej Danych Osobowych

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  • ograniczenia leczenie Twoich Danych Osobowych

  • sprzeciw się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych

  • uzyskaj dostęp do swoich Danych Osobowych

  • weryfikuj i żądaj sprostowania swoich Danych Osobowych

  • uzyskać ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych

  • uzyskania usunięcia Twoich Danych Osobowych

  • przeniesienia Twoich Danych Osobowych innemu właścicielowi

  • zgłoszenia skargi do organu do kontroli ochrony swoich Danych Osobowych i/lub podjęcia działań prawnych.

  W celu skorzystania ze swoich praw zainteresowane strony mogą skierować żądanie do następującego adres e-mail kontakt@g-and-g.pl . Wnioski będą rozpatrywane przez Właściciela natychmiast i przetwarzane tak szybko, jak to możliwe możliwym terminie, w każdym razie w ciągu 30 dni.

logo

Zwiększ wydajność, oszczędzaj koszty i zwiększ niezawodność dzięki naszym rozwiązaniom dla magazynów logistycznych.

G&G WMS LOGISTICS Spółka z o.o. (formerly: G&G.PL Spółka z o.o. Sp.k.)

G&G specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań logistycznych w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw. Koncentrując się na usługach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, priorytetowo traktujemy optymalizację operacji magazynowych, aby sprostać wyjątkowym wymaganiom Twojej firmy.

GŁÓWNA SIEDZIBA
ul. Homera 33a
Warszawa 04-624
CENTRALA MARKI
ul. Okólna 45, Hala A
Marki 05-270